Rodzaje komunikacji interpersonalnej

Rodzaje komunikacji interpersonalnej i podział komunikacji

Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji, komunikatów pomiędzy dwiema lub więcej osobami. To wymiana słów, myśli, emocji i postaw mająca na celu porozumienie się w wybranej kwestii. Jest to proces wchodzący w skład komunikacji społecznej. Komunikat, którym posługuje się odbiorca i nadawca naprzemiennie, to zarówno słowo wypowiadane, jak i nasze gesty, postawa ciała, mimika twarzy. Istotną kwestią w porozumiewaniu się jest dążenie do wzajemnego zrozumienia, wyjaśnienia lub przekazania informacji.

Czy wiesz jakie są typy komunikacji?

Komunikację interpersonalną możemy podzielić na następujące typy:

  • Komunikację ustną i pisemną, czyli wypowiedź słowna w danym temacie, mająca na celu przekazanie informacji. Wypowiedź ustna opiera się również o czynniki pozawerbalne takie jak gesty, mimika twarzy czy postawa ciała, co wzbogaca naszą wypowiedź. Komunikacja pisemna zaś to sformalizowana forma przekazu, mająca na celu utrwalenie wypowiedzi w postaci pisanej, np. w listów, książek czy komunikatów. Poza zasadniczą różnicą między mówioną a pisaną komunikacją, możemy zauważyć, że w pisanej formie zdecydowanie trudniej przekazać emocję nadawcy.
  • Komunikację bezpośrednią i pośrednią, czyli na przykład bezpośrednia rozmowa twarzą w twarz, wykład lub dyskusja, bądź pośrednia za pomocą wiadomości sms, listu, e-maila. W komunikacji bezpośredniej obie strony na bieżąco reagują na emocje drugiej strony podczas wypowiedzi, rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym poprzez dialog. W przypadku komunikacji pośredniej – brak bieżącego kontaktu z odbiorcą pozwala na wydłużenie rozmowy. Ten typ komunikacji może spowodować błędne zrozumienie autora wypowiedzi, ponieważ nie niesie ze sobą emocji, jaka jest zawarta np. w tonacji głosu. Tak samo w czasie odłożone są nieporozumienia, wyjaśnienia.
  • Komunikację społeczną i codzienną. Masowa komunikacja to wypowiedź z wykorzystaniem np. nośników elektronicznych, co daje nieograniczone możliwości w przekazie. Cechuje ją wypowiedź publiczna, pośrednia i jednostronna (bez dialogu z odbiorcą), która dodatkowo ma nieść większy przekaz do odbiorców. W komunikacji codziennej osoby są blisko, łatwo im wymienić poglądy i spostrzeżenia. Dotyczy zarówno tematów większej wagi, jak i zupełnie podstawowych.
  • Komunikacja interpersonalna i intrapesonalna. Ta pierwsza opiera się na rozmowie między dwiema lub więcej osobami, natomiast intrapersonalna to rozmowa z samym sobą, tzw. monolog wewnętrzny.

Jakie wyróżniamy rodzaje komunikacji interpersonalnej?

Komunikację interpersonalną możemy podzielić na dwa rodzaje: werbalną i niewerbalną. Komunikacja werbalna opiera się na wymianie zdań przy użyciu słów. To bezpośrednia forma porozumiewania się między nadawcą i odbiorcą. Rozmowa pomiędzy obiema stronami jest albo bezpośrednia „twarzą w twarz”, albo pośrednia z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych (np. telefon). Przy komunikacji werbalnej ważny jest też cel rozmowy: przyjacielska pogawędka będzie wyglądać inaczej niż rozmowa kwalifikacyjna. Dlatego używając słów podczas rozmowy dobieramy je w taki sposób, aby dostosować wypowiedź do charakteru spotkania.
  

Szkolenie Trening komunikacji interpersonalnej

 
Komunikacja niewerbalna zaś to szereg  ruchów, mowy ciała, mimiki twarzy, emocji, które towarzyszą naszej wypowiedzi. Te wszystkie gesty mogą wzmocnić naszą wypowiedź, bądź mogą stać się źródłem nieporozumienia. Czasem bowiem nasza postawa zaprzecza słowom wypowiadanym z naszych ust. Stąd ważne jest, aby prowadząc dialog mieć na uwadze te kwestie. Być może udało Ci się kiedyś odczuć taki dyskomfort. Czyli słyszane słowa nie pasowały do mowy ciała wypowiadającego. Wprawny obserwator wypatrzy niespójność tekstów, wypowiadanych słów do postawy, ruchów ciała, np. w czasie negocjacji handlowych.

Komunikacja interpersonalna jest nieodwracalna. Co to znaczy? Otóż najprościej mówiąc: słów wypowiedzianych nie da się cofnąć. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przemyśleć naszą wypowiedź, dobór słów oraz emocje jakie będą towarzyszyć tej wypowiedzi. Komunikujemy się poprzez słowa, a to stanowi jedynie 7% komunikatu jaki przekazujemy. Ton głosu stanowi 38% przekazu, a nasza mowa ciała, gesty, mimika to aż 55% tego, co niesie nasza wypowiedź. Warto zatem przy okazji samej treści, zwrócić uwagę na formę wypowiedzi.

Jak możesz pielęgnować swoją formę i treść wypowiedzi? Oczywiście na szkoleniu Trening komunikacji interpersonalnej.

Trening komunikacji interpersonalnej szkolenie

W sprawie szkoleń zapraszamy do kontaktu z naszym Doradcą tel. kom. + 48 503 129 393

Szkolenia dla kierowników – o udzielaniu informacji zwrotnych

Zapraszamy na szkolenia dla kierowników. To najlepszy warsztat, który porządkuje wiedzę zwierzchnika. Nauczysz się wszystkiego od A-Z, w tym wydawania poleceń, formułowania komunikatów, prawidłowego udzielania informacji zwrotnych. Mając takie narzędzia Twoi pracownicy poczują się zmotywowani oraz docenieni, nawet w trudnych sytuacjach zawodowych.  

Kreator