Zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie Ryzykiem w Projektach – minimalizowanie strat

Zarządzanie Ryzykiem w Projektach zbiór działań, które obniżają i minimalizują wszelkie utrudnienia mogące pojawić się na drodze do zrealizowania przedsięwzięcia. Umiejętne przeprowadzenie tego procesu zmniejsza komplikacje, a tym samym straty mogące powstać w trakcie realizacji. W zależności od obranej metody planuje się zagrożenia, które mogą nastąpić. Dokonuje się analizy jakościowej oraz ilościowej ewentualnych niepowodzeń, a także planuje się reakcje zapobiegawcze na pojawiające się utrudnienia.

Do całego procesu dobrze musi być dobrze przygotowany kierownik projektu. Powinien umieć zaplanować i przewidzieć zagrożenia, przeprowadzić wszelkie analizy i dokonać modyfikacji działań w trakcie trwania. Kierownik projektu musi umieć zapobiegać, reagować oraz kontrolować, jeżeli niekorzystne elementy mogą zmienić założenia przedsięwzięcia.  Wskazane jest, aby wiedze tę posiadali również pozostali członkowie, aby sprawie regulować potencjalne zagrożenia i wspierać wspólnie szefa prowadzącego projekt. Tego wszystkiego nauczą się Państwo na szkoleniu z Zarządzania Ryzykiem Projektowym.

Zarządzanie Ryzykiem w Projektach – szkolenie kierowane do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów
 • Osób kierujących pracami zespołów realizujących prace w projekcie
 • Wyższego i średniego szczebla zarządzania organizacją
 • Wszystkich, którzy maja świadomość ryzyka w projekcie i chcących podejmować racjonalne decyzje w tym obszarze

Korzyści i umiejętności nabyte na szkoleniu:

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają na czym polega zarządzanie ryzykiem w projektach i ćwiczą techniki w poszczególnych jego etapach. Uczestnicy dowiedzą się, jak poszukiwanie zagrożeń wpisuje się w metodykę zarządzania projektami. Nabędą umiejętność (poznają techniki) realizacji poszczególnych etapów:

 • Planowania zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacji czynników
 • Jakościowej i ilościowej analizy zagrożeń
 • Planowania reakcji na ryzyko
 • Monitorowania i kontroli wszelkich komplikacji

Celem szkolenie jest zachęcenie uczestników do aktywnego zarządzania ryzykiem w projektach. Zadanie  warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami.

Szkolenie składa się z części wykładowej i warsztatowej. Omawiane zagadnienia są poparte przykładami i doświadczeniami prowadzącego. Podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem. Rozwiązanie każdego scenariusza jest omawiane z uczestnikami i zakończone dyskusją.

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Ryzykiem Projektowym:

Zarządzanie ryzykiem w projektach – wprowadzenie

 • Definicje i zagadnienia wstępne
 • Cele i elementy procesu ryzyka
 • Procesy zarządzania zagrożeniami na tle zarządzania projektem

Planowanie i identyfikacja ryzyka

 • Planowanie zarządzania ryzykiem: stosowane narzędzie i techniki
 • Identyfikacja zagrożeń: narzędzie, techniki, dane wejściowe i wyjściowe

Analiza ryzyka

 • Analiza jakościowa: przykładowe narzędzie i techniki, wyniki analizy
 • Mapa – profil ryzyka, wartość w projekcie
 • Ilościowa analiza zagrożeń: narzędzie, techniki, wynik analizy

Planowanie reakcji na zagrożenia – strategie

 • Planowanie reakcji na ryzyko: narzędzie, techniki, dane wejściowe i wyjściowe
 • Unikanie
 • Łagodzenie
 • Przeniesienie
 • Akceptacja: czynna i bierna

Metoda punktowa szacowania ryzyka, przykład i interpretacja wyników

Monitorowanie i kontrola

 • Cele procesu
 • Podstawowe narzędzia i techniki kontroli i monitorowania

Zarządzanie ryzykiem projektowym – odniesienia do procesów zarządczych metodyki PRINCE2TM

 

Szkolenie zamknięte Zarządzanie Ryzykiem w Projektach jest dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]