prawo konsumenckie

Reklamacje Prawne 2023 - Zmiany w przepisach reklamacyjnych od 01 stycznia 2023

Prawne aspekty reklamacji

Szkolenie z Praw Konsumenta i Przedsiębiorcy

zapisy na szkolenie otwarte

Prawa konsumenta i przedsiębiorcy – w dniu 1 stycznia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 r. poz. 2337).

Nowe przepisy wprowadzają zupełnie odmienne zasady rozpatrywania reklamacji w zależności od tego, czy podmiotem składającym reklamację jest konsument czy przedsiębiorca. Rewolucyjne zmiany zasad będą miały zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, jak również umów o dzieło zawartych i zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Prawa konsumenta i przedsiębiorcy – szkolenie reklamacyjne – nowe obowiązki od 1 stycznia 2023

Na przedsiębiorców rozpatrujących reklamacje konsumentów nałożono nowe obowiązki. Należy pamiętać, że nieznajomość obowiązujących w tym zakresie procedur będzie skutkowała częstymi przypadkami uznawania reklamacji z mocy prawa. Popełnione, na etapie postępowania reklamacyjnego, błędy uniemożliwią też efektywną i skuteczną obronę na etapie procesów sądowych. Czyli mogą doprowadzić do przegrania wielu spraw.

Oferta szkoleniowa skierowana do Państwa ma na celu zapobiec poniesieniu przez Państwa Firmę negatywnych skutków prawnych wynikających z nieznajomości nowych regulacji. Dodatkowo nauczyć, jak stosować nowe przepisy, aby nie zagubić się w gąszczu regulacji prawnych.

Szkolenie z prawa reklamacyjnego – unikaj kłopotów

Szkolenie Prawa Konsumenta i przedsiębiorcy prowadzi praktyk, prawnik w dziedzinie prawa konsumenckiego i cywilnego, wieloletni Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Mówi się, że nieznajomość prawa szkodzi. I coś w tym jest, ponieważ w przypadku reklamowania towarów i usług, możemy uniknąć różnych tarapatów. Szkolenie prawne z reklamacji jest gwarancją postępowania zgodnie z literą prawa. Czyli pozwoli na prowadzenie procesu reklamacyjnego zgodnie z aktualnymi przepisami.

Prawo Reklamacyjne szkolenie dla wszystkich…

… czyli wszystkich osób, które chcą zdobyć większą wiedzę na temat przepisów prawa konsumenckiego. Szkolenie to przeprowadzamy również w postaci szkolenia otwartego. Miejscem organizowania otwartego szkolenia Prawa reklamacyjnego jest siedziba Firmy Kreator we Wrocławiu, ul. Armii Krajowej 61. W związku z tym, jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu Prawo Reklamacyjne we Wrocławiu, w naszej siedzibie, prosimy o sprawdzenie terminów Szkolenia otwarte lub kontakt z naszą firmą.

Prawa konsumenta-szkolenie zgodne z przepisami

Szkolenie Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy wyjaśnia, jakie prawa i obowiązki mają strony procesu reklamacyjnego. Niezbędna jest tu znajomość prawnych przepisów, w szczególności aktualnych przepisów konsumenckich i cywilnych. Należy pamiętać, że zaniedbanie sprzedawcy wynikające z nieznajomości przepisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Prócz możliwych przegranych spraw sądowych, odbije się to negatywną reputacją wśród klientów. Należy pamiętać, że w dobie internetu jest to niezmiernie ważne. Szkolenie prawo konsumenckie oraz prawa i obowiązki przedsiębiorcy to gwarancja wzorowego przeprowadzania reklamacji w Państwa Firmie. Dlatego zapraszamy na szkolenie z praw konsumenta i przedsiębiorcy, aby poznać wszelkie aktualne zagadnienia prawne, które weszły w życie 1 stycznia 2023 roku. Zwłaszcza, że jest to wiedza przydatna wszystkim pracownikom biorącym udział w rozpatrywaniu reklamacji w Państwa Firmie.

Prawne aspekty reklamacji Szkolenie z aktualnych przepisów konsumenckich i cywilnych w reklamacjach

Zapraszamy Państwa na szkolenie Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy, które zapozna Państwa z bieżącą sytuacją prawną w reklamacjach. Podczas warsztatów otrzymają Państwo pełną wiedzę na temat aktualnych przepisów. Czyli nauczą się Państwo praktycznie stosować wszelkie zapisy i odpowiednio je interpretować, włącznie ze stosowaniem i wypełnianiem stosownych druków. Procedury w trakcie rozpatrywania reklamacji należy znać bardzo dobrze. Handlowanie to także odpowiedzialność i znajomość zagadnień praw konsumenta oraz praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Prawo Konsumenckie Reklamacyjne i Cywilne – szkolenie jest prowadzone przez wieloletniego rzecznika praw konsumenta. Trener zapoznaje się przed szkoleniem ze specyfiką Państwa Firmy. Analizuje procedury reklamacyjne, zapoznaje się z dotychczasowymi metodami rozwiązywania roszczeń. W ten sposób zostaje przygotowane szkolenie prawo konsumenckie. Uwzględnia on naukę aktualnych przepisów reklamacyjnych i  usprawnienie obecnego systemu w Państwa Firmie. Uczestnicy szkolenia wypełniają fizycznie pełną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KORZYŚCI I CEL SZKOLENIA Prawo Konsumenta i Przedsiębiorcy:

  • Dowiedzą się Państwo, jak powinien wyglądać profesjonalny proces przeprowadzenia reklamacji w Państwa Firmie
  • Będą Państwo umiejętnie dostosowywać przepisy prawne do złożonej reklamacji
  • Będą Państwo posiadali wiedzę, jakie akty prawne: Kodeks cywilny czy ustawa o prawach konsumenta, będzie znajdowała zastosowanie do konkretnej reklamacji
  • Poprzez zdobytą wiedzę na szkoleniu udoskonalą Państwo procedury w Firmie, nauczą się Państwo stosować właściwe przepisy do danego stanu faktycznego
  • Zdobędą Państwo wiedzę na temat zasad zwrotu i reklamacji towarów zakupionych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
  • Nauczą się Państwo prawidłowo redagować pisma w toku reklamacji uwzględniając właściwą podstawę prawną oraz pisma do instytucji, które chronią konsumentów
  • Otrzymają Państwo wiedzę o odpowiedzialności prawnej z tytułu wad sprzedanego towaru oraz zrozumiecie Państwo zawiłości prawa konsumenckiego

PROGRAM  SZKOLENIA Prawa Konsumenta i Przedsiębiorcy:

I. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE W REKLAMACJACH

Umowa sprzedaży
Konsument
Przedsiębiorca
Ciężar dowodu
Oświadczenie woli
Reklamacja z tytułu rękojmi
Reklamacja z tytułu oświadczenia gwarancyjnego
Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa
Umowa na odległość
Zaliczka, zadatek, kary umowne

II. ZASADY / MOŻLIWOŚCI PRAWNE ZWROTU TOWARU NIEWADLIWEGO

III. TERMINY W PROCESIE REKLAMACJI – prawo konsumenckie, kodeks cywilny

IV. ZMIANY W PRZEPISACH I NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi do umów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku i do umów zawartych pomiędzy podmiotami profesjonalnymi od dnia 1 stycznia 2023 roku

Charakterystyka rękojmi
Zasady obowiązywania rękojmi
Uprawnienia wynikające z rękojmi: oświadczenie o obniżeniu ceny, zwrot gotówki – odstąpienie od umowy, naprawa, wymiana
Wygaśniecie uprawnień z tytułu rękojmi
Terminy obowiązywania rękojmi
Przedawnienie dochodzenia roszczeń z rękojmi
Koszty reklamacji z rękojmi – zasady ich ponoszenia

Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku 

Kiedy zakupiony przez konsumenta towar jest zgodny z umową, a kiedy jest z umową niezgodny
Domniemanie niezgodności towaru z umową i okres jego obowiązywania
Uprawnienia konsumenta z tytułu wadliwości towaru (naprawa, wymiana, oświadczenie o obniżeniu ceny, zwrot gotówki – odstąpienie od umowy)
Uznanie reklamacji z mocy prawa
Terminy reklamacyjne
Koszty reklamacji z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową

Odpowiedzialność z tytułu oświadczenia gwarancyjnego

Charakterystyka oświadczenia gwarancyjnego – czym jest gwarancja?
Zakres uprawnień wynikający z gwarancji
Terminy obowiązywania gwarancji
Ciężar dowodowy w sprawach dochodzonych na podstawie oświadczenia gwarancyjnego

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

V. DOKUMENTACJA REKLAMACYJNA

Wzorcowy protokół reklamacyjny
Wzory pism w toku reklamacji na podstawie praktycznych kazusów

VI. SPRZEDAŻ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ – Przepisy reklamacyjne

VII. ZMIANY W REKLAMACJACH ZWIĄZANE Z ROZSZERZENIEM POJĘCIA KONSUMENT

Nowe pojęcie konsumenta w prawie konsumenckim 2023
Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej i znaczenie rejestru dla spraw reklamacyjnych

VIII. POSTĘPOWANIE SĄDOWE I POZASĄDOWE

Rzecznik praw konsumenta i jego zadania w obrocie prawnym
Mediacja w sprawach reklamacyjnych
Sądowe dochodzenie roszczeń

Należy pamiętać, że szkolenie Prawne aspekty reklamacji jest podstawą do prawidłowego postępowania w trakcie wystąpienia reklamacji. Czyli jest to zbiór przepisów i paragrafów niezbędnych do przeprowadzenia stosownych procedur i formularzy. Warto także rozszerzać swoje umiejętności w celu poprawy jakości obsługi reklamacyjnej,a temu ma służyć szkolenie Obsługa Reklamacji.

Prawa konsumenta i przedsiębiorcy szkolenie dopasowane do Państwa specyfiki. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:ą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]