Zabezpieczenie transakcji handlowych

Zabezpieczenie Transakcji – pamiętaj o bezpieczeństwie

Zabezpieczenie transakcji handlowych jest częściowym gwarantem bezpiecznego handlu. Zabiegając o współpracę z klientami popadamy niejednokrotnie w euforię, widząc zainteresowanie nowego kontrahenta. Nie zawsze wtedy patrzymy w przyszłość. Również tę ciemniejszą, związaną z finansami i utrzymaniem płynności finansowej. W pierwszym etapie nawiązywania współpracy, często zachłyśnięci samą zgodą na współpracę, nie przewidujemy zagrożeń. Z różnych powodów współpraca z klientem może zostać zachwiana i nie chcemy roztrząsać z jakich dokładnie powodów. Ale mogą się pojawić niezależnie od klienta, jak również z powodu celowych działań. Chodzi między innymi o wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań transakcji, współpracy i uzgodnień. I tu zabezpieczenie transakcji może nas uratować. Dać pewne poczucie bezpieczeństwa,  w razie pojawiania się poważnych kłopotów z wypłacalnością partnera handlowego.

Zabezpieczenie Transakcji Handlowych – warsztat dla handlowców i działów finansowych

Zabezpieczenie transakcji handlowych należy mieć na uwadze już na samym wstępie podejmowanej współpracy. Spowoduje to zmniejszenie zagrożeń wynikających z faktu, że kontrahent nie może z jakiś powodów uregulować płatności w terminie. Wiele się już mówiło, jak trudna jest egzekucja należności w przypadku braku ich zabezpieczenia? I jak trudno jest zmusić kontrahenta do zapłaty, gdy ten ma przejściowe kłopoty z płynnością finansową?

Zagadnienia oraz rozmowy na temat zabezpieczeń transakcji handlowych wydają się wielu osobom trudne. Dlatego nauczymy Państwa jak to robić. Jak to robić, aby klient wiedział, że zależy nam na współpracy z nim. A zabezpieczenie transakcji handlowej ma na celu bezpieczeństwo obojga podmiotów. Szkolenie Zabezpieczenie Transakcji Handlowych zbudowane jest z dwóch bloków. Mogą one występować równolegle w trakcie jednego warsztatu. Ale mogą być także niezależnymi szkoleniami, poświęconymi jednej tematyce:

1. JAK ZACHĘCIĆ KLIENTA DO ZABEZPIECZEŃ? Jest to trening negocjacyjny, który pomaga w przygotowaniu strategii i rozmowy z klientem na temat zabezpieczeń transakcji handlowych. Nauczy Państwa rozmowy z kontrahentem, metod przekonywania, odpowiedzi na argumenty, zarzuty, obawy itp. Warsztat nauczy Państwa również rozmowy z klientem, który bardziej emocjonalnie zareaguje na propozycje zabezpieczenia transakcji handlowej.

2. TRENING ASPEKTÓW PRAWNYCH. To część warsztatowa budująca wiedzę z zakresu finansów i możliwości współczesnych zabezpieczeń transakcji handlowych. W trakcie tego szkolenia poznają Państwo działanie gwarancji bankowej, hipoteki oraz umowy przelewu wierzytelności. Dowiedzą się Państwo, jak działa poręczenie, blokada środków na koncie, weksel i inne.

Warsztaty mogą zawierać obydwa obszary lub występować osobno, jako niezależne szkolenia. Zapraszamy na szkolenie Zabezpieczenie Transakcji Handlowych, aby mogli Państwo bezpiecznie prowadzić swój biznes.

Dzięki szkoleniu Zabezpieczenie Transakcji Pracownicy Państwa Firmy:

 • Dowiedzą się, jak rozmawiać z klientem o zabezpieczeniach transakcji handlowych
 • Osiągną większą skuteczność w przekonywaniu klienta do zabezpieczeń
 • Nauczą się, jak przygotować się do trudnych spotkań i negocjacji na temat konieczności zastosowania zabezpieczeń transakcji
 • Udoskonalą swój warsztat pracy
 • Osiągną swoje cele nie tracąc stałych klientów
 • Otrzymają techniki radzenia sobie z oporem, lękiem i obawami klienta

 

PROGRAM SZKOLENIA Zabezpieczenie Transakcji:

I. TECHNIKI NEGOCJACJI

Zabezpieczenia z perspektywy klienta

 • Korzyści wynikające z konkretnych zabezpieczeń
 • Rzeczywiste niedogodności dla klienta

Przełamywanie barier psychologicznych klienta w zachęcaniu do zabezpieczeń:

 • Rozmowa z klientem o zabezpieczeniach jako sytuacja trudna i problemowa
 • Przyczyny lęków i niezadowolenia klienta (koszty, czas, niewiedza, brak zaufania i in.)

Rola pracowników firmy w procesie zachęcania klienta do zabezpieczeń

 • Jak motywująco przedstawić cel swojej wizyty?
 • Analiza własnego stylu negocjacyjnego – konsekwencje dla efektu rozmów

Przedstawiciel firmy doradcą i opiekunem klienta w zakresie zabezpieczeń transakcji

 • Wskazanie klientowi zysków wynikających z twardych zabezpieczeń
 • Wybór zabezpieczenia najdogodniejszego dla sytuacji klienta

Jak mówić o zabezpieczeniach? Techniki wywierania wpływu

Wypracowanie jednolitych sposobów pracy dla wszystkich Pracowników Państwa Firmy w następujących sytuacjach:

 • zachęcenie klienta do zabezpieczeń
 • informacja dla stałego klienta o zmianie, np. wprowadzeniu zabezpieczeń
 • rozmowa o zabezpieczeniach z klientem, którego dopiero pozyskujemy
 • zachęcanie do zabezpieczeń klienta fachowca i klienta laika w dziedzinie zabezpieczeń

Przygotowanie do spotkania z klientem w sprawie zabezpieczenia transakcji handlowej

 • Zbieranie informacji o sytuacji ekonomicznej klienta
 • Umiejętne określenie celów

Trudne sytuacje

 • Dlaczego klient odmawia ustanowienie zabezpieczenia?
 • Niwelowanie lęków i uspakajanie klienta – Wiedza merytoryczna i techniki wpływu psychologicznego
 • Obiekcje klienta – jak odpowiadać na trudne pytania, udzielanie informacji o zabezpieczeniach
 • Gry psychologiczne i manipulacje klientów wynikające z niechęci udzielenia informacji o kondycji finansowej

II. Zabezpieczenie transakcji ASPEKTY PRAWNE

Szczegółowe omówienie następujących sposobów zabezpieczania należności:

 • Gwarancja bankowa
 • Hipoteka/Zastaw
 • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
 • Umowa przelewu wierzytelności
 • Poręczenie wg prawa cywilnego

Krótkie przedstawienie pozostałych form:

 • Blokada środków na lokatach bankowych
 • Porozumienie dotyczące dysponowania rachunkiem bankowym klienta, wspólne nim zarządzanie Cesje praw z polisy na życie
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji
 • Umowa przewłaszczenia
 • Ubezpieczenie należności
 • Weksle
 • Faktoring pełny

Istota kredytu kupieckiego i jego zastosowanie w kredytowaniu sprzedaży

Pozostałe zagadnienia, które mogą zostać ujęte podczas szkolenia:

System zarządzania należnościami i kredytami kupieckimi

 • Analiza wpływu zarządzania kredytami należnościami i kupieckimi na inne obszary działalności przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźników ryzyka kredytowego
 • Analiza koszów związanych z obsługą należności

Polityka kredytowania Sprzedaży

 • Rodzaje polityki kredytowania sprzedaży
 • Konsekwencje wdrożenia systemu zarządzania należnościami i kredytami kupieckimi w oparciu o wybrany model

Etapy projektowania systemu zarządzania kredytami kupieckimi i należnościami

 • Badanie stanu, struktury i jakości należności – bieżących i historycznych
 • Wybór optymalnej dla przedsiębiorstwa polityki kredytowania sprzedaży

Ocena kondycji finansowej kontrahenta

Sposoby i zakres gromadzenia danych o kontrahentach:

 • Dokumenty rejestracyjne kontrahentów
 • Dane finansowe kontrahentów
 • Bazy danych o nierzetelnych dłużnikach

Program obejmuje szeroki zakres materiału. Szczegółowy program zostanie wybrany po analizie specyfiki i potrzeb Państwa Firmy.

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]