EMPOWERMENT

Szkolenie Empowerment – jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Szkolenie Empowerment uczy nowoczesnej metody zarządzania. Jej celem jest wzrost zaangażowania pracowników i motywacji do pracy poprzez zwiększanie zakresu ich kompetencji oraz samodzielności. Właściwie przygotowana strategia empowermentu pozwoli Państwu zwiększyć efektywność zespołu pracowników, wykorzystać jego potencjał i osiągnąć zamierzone cele.

Poprzez szkolenie Empowerment osiągną Państwo wiele korzyści. Dzięki zaangażowaniu pracowników w proces decyzyjny staną się oni bardziej odpowiedzialni za odbywające się procesy w Państwa Firmie. Jednocześnie oni sami odbiorą te czynności jako element motywacji i docenienia ich kreatywności i zaangażowania. Powoduje to również szybkie dojrzewanie zawodowe Państwa podwładnych i przyspiesza ich gotowość to wykonywania trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych zadań.

Empowerment szkolenie zwiększające zaangażowanie pracowników

Nabierając odpowiednich kompetencji będą umieli Państwo angażować swoich podwładnych w ambitne zadania prowadzone w Firmie. Wzmocnicie Państwo swoje umiejętności w zlecaniu zadań i odpowiedzialności oraz podnoszenia motywacji swoich podwładnych. Dzięki temu podlegli ludzie staną się niejako elementem decyzyjnym, twórczym i odpowiedzialnym za realizowanie wyzwań.

Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu Empowerment Kadra Kierownicza:

 • Pozna empowerment jako metodę zarządzania organizacją i zespołem, której celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników w rozwój firmy i wykonywanie zadań
 • Uświadomi sobie rolę kompetencji oraz potencjału pracowników w procesach biznesowych i rozwoju firmy
 • Nauczy się dzielić kompetencjami, przekazywać zadania i uprawnienia
 • Dowie się, jak motywować pracowników oraz zwiększyć ich zaangażowanie w rozwój firmy
 • Zacznie osiągać cele dzięki lepszej współpracy zespołu i zaangażowaniu pracowników w podejmowane działania
 • Przekona się, że szkolenie empowerment zwiększy odpowiedzialność i jakość pracy ich podwładnych

 

PROGRAM SZKOLENIA Empowerment:

Empowerment jako narzędzie usamodzielniania i zwiększania zaangażowania pracowników

 • Czym jest i co oznacza empowerment w praktyce?
 • Empowerment a przekazywanie obowiązków
 • Korzyści wynikające z usamodzielniania pracowników
 • Bariery związane z przekazywaniem władzy podwładnym

Empowered lider – jaką postawę powinieneś prezentować?

 • Czy zasada: Jeśli chcesz, aby coś zostało zrobione, zrób to sam, jest Twoją zasadą?
 • Jak zaufać pracownikom? Przekazywanie zadań i uprawnień podwładnym
 • Przeszkody organizacyjne i natury psychologicznej uniemożliwiające szefowi wdrożenia systemu empowerment
 • Doskonały empowered leader:

Empowerment jako zespół celowych praktyk menedżerskich
Postawy i zachowania szefa
Komunikacja i wpływ
Systemy i narzędzia zarządzania

Wywieranie wpływu na pracowników – wybór najlepszej metody

 • Pushing – Pulling
 • Mentoring – Coaching
 • Motywowanie zespołu a motywowanie jednostki

Zwiększanie zaangażowania i motywacji pracowników

 • Jak wzmacniać pożądane postawy pracowników?
 • Co motywuje moich pracowników? Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki motywujące

Jak motywować pracowników do samodzielności, proaktywności oraz zdobywania nowych umiejętności?

 • Dlaczego powinniśmy rozwijać pracowników?

Korzyści dla pracownika
Korzyści dla zwierzchnika

 • Rola zwierzchnika w rozwijaniu umiejętności pracowników – towarzysz i mentor
 • Najlepsze praktyki motywowania

Postawa przywódcy
Samoskuteczność jako wartość motywująca
Poczucie uczestnictwa w rozwijaniu firmy
Jak zachęcić pracowników do wykazywania inicjatywy i samodzielności? – exposé szefa
Zaangażowanie pracowników w podejmowanie decyzji, wzbudzanie inicjatywy i samodzielność
Techniki i zasady budowania zachowań dojrzałych i samodzielnych u pracownika

Przekazywanie odpowiedzialności – techniki i wzorce

 • Zasady przekazywania odpowiedzialności pracownikowi
 • Jak komunikować się z pracownikiem wdrażając empowerment?
 • Rozmowy planujące
 • Sposoby komunikowania się z podwładnymi i kontrola – spotkania, instruktaże, obecność
 • Zapewnienie dostępu do zasobów
 • Szkolenie pracownika i monitoring zmian

Skuteczne przekazywanie uprawnień jako narzędzie empowerment

 • Przygotowanie do zlecania zadań
 • Techniki formułowania celów
 • Szkolenie i uczenie pracownika
 • Kontrola

Plan wdrożenia empowermentu w organizacji

 • Środowisko organizacyjne, które sprzyja wprowadzeniu empowermentu
 • Najważniejsze narzędzia
 • Twój plan zmian

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]