system okresowych ocen pracowniczych

System okresowych ocen pracowniczych szkolenie

System Okresowych Ocen Pracowniczych – czyli weryfikacja jakości zespołu

Każde przedsiębiorstwo, które posiada wdrożony System Okresowych Ocen Pracowniczych SOOP wie, jak ważną rolę odgrywa weryfikowanie jakości pracy podwładnych. Przede wszystkim przeprowadzanie regularnych ocen pozwala na kontrolę poziomu pracy, jakości działań oraz rozwoju zawodowego pracowników. W związku z tym uzyskujemy wiele cennych informacji. Co najważniejsze pozwalają one na wdrażanie nowych procesów, obserwację postępów, wyłanianie liderów czy awansowanie pracowników. W takich okolicznościach łatwiej zaplanować ścieżki kariery poszczególnych osób, które dodatkowo otrzymują wiele informacji o jakości swojej pracy. Czyli jak widać System Okresowych Ocen Pracowniczych to proces bardzo korzystny, który pozwali na efektywne zarządzanie personelem w Państwa Firmie.

System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) kompleksowo obsługuje oceny bieżącej pracy oraz ewentualne predyspozycje pracowników do awansu. Zwłaszcza, że dzięki ocenom uzyskają Pastwo wiedzę na temat możliwości danego pracownika do pracy na danym stanowisku. Dodatkowo, w trakcie ocen pracowniczych uzyskają Państwo informacje o preferencjach pracowników, dążeniach i celach. Należy pamiętać, że nie zawsze się one ujawniają w toku codziennej pracy.

System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) narzędziem motywacji i wydajności

Poprzez stosowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych mają Państwo okazję przeanalizować z pracownikiem jakość świadczonej przez niego pracy. W związku z tym najczęściej zwierzchnicy spotykają się z podwładnymi raz w roku. Ale w niektórych przypadkach rozmowy stosuje się w odstępach półrocznych. Państwa pracownik ma okazję usłyszeć dużo pozytywnych informacji na temat wykonywanych obowiązków. Dodatkowo, w przypadku uwag istnieje możliwość wypracowania systemu, który poprawi jakoś jego pracy. Dlatego oceny umożliwiają zarządzanie awansami, wynagrodzeniami lub polityką rozwojową pracowników.

Należy pamiętać, że przeprowadzając prawidłowo SOOP z podwładnymi mogą Państwo zdiagnozować wiele czynników stojących na przeszkodzie poprawy jakości pracy. Przede wszystkim zyskają Państwo wiele cennych informacji o pracownikach i ich potencjale.

Co najważniejsze, wszystkie czynności mogą Państwo zrealizować w oparciu o ilość źródeł oceny jakości pracy pracownika. Dodatkowo mogą zostać przeprowadzone tylko przez bezpośredniego przełożonego. Można również wykorzystać wiele źródeł oceny (ocena 360º), gdzie udział mają inni pracownicy lub zwierzchnicy innych działów. Chcąc zbadać wnikliwie pracownika i go ocenić, można do oceny włączyć również oceny klientów, z którymi pracownik ma kontakt.

W związku z SOOP oferujemy Państwu wsparcie w dwóch obszarach. Przede wszystkim tworzeniu Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych w Państwa Firmie oraz szkoleniach w przeprowadzaniu rozmów weryfikacyjnych.

Wsparcie w zakresie stworzenia i weryfikacji systemu SOOP:

 • Ustalenia celów i założeń
 • Stworzenie procesu SOOP
 • Ustalenia – kto, kiedy, jak i przez kogo będzie podlegał ocenie
 • Ustalenie schematu rozmowy oceniającej (czyli zasady, etapy, scenariusz)
 • Stworzenie i weryfikacja kluczowych kompetencji i kryteriów – przede wszystkim analiza jakościowa
 • Wypracowanie wspomagających narzędzi i dokumentacji (arkusz oceny, arkusz samooceny)
 • Przeprowadzenie sesji próbnej, analiza wyników, weryfikacja systemu
 • Gdy SOOP nie działa? Przeciwdziałanie typowym błędom

Szkolenia kadry Państwa Firmy (szkolenia grupowe, indywidualne, coaching) w zakresie:

 • Planowanie procesu rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • Psychologiczne mechanizmy oceniania. Czyli typowe błędy popełniane podczas oceniania. Zwłaszcza wpływ płci, lokalizacji kontroli, poczucia własnej wartości, dominujących struktur w osobowości na proces oceniania. Analiza własnej specyfiki psychologicznej oceniającego i pokazanie jej wpływu na zachowania w trakcie rozmowy oceniającej
 • Samoocena pracownika, moment samooceny, zasady przygotowywania się pracownika do samooceny
 • Przygotowanie do oceniania i zbieranie informacji śródokresowych
 • Efektywna komunikacja w procesie oceny pracownika
 • Przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych
 • Negatywne informacje zwrotne
 • Trudne sytuacje. Czyli ciemna strona oceniania
 • Po rozmowie… Wprowadzanie zmian, pilotaż zmian
 • Jak uczynić pracownika odpowiedzialnym za jego rozwój – zasady formułowania celów rozwojowych. Zawieranie kontraktu
 • Planowanie rozwoju pracowników, zwłaszcza w powiązaniu z Systemem Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
 • SOOP a pozostałe aspekty polityki personalnej

 

PROGRAM SZKOLENIA Z Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych

System ocen pracowniczych

 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania
 • Korzyści ze stosowania systemu ocen dla organizacji i pracownika
 • Możliwe zagrożenia – czyli przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu

Kwestie formalne projektowania i funkcjonowania systemu ocen w organizacji

 • Podstawy prawne i formalne funkcjonowania systemu ocen w organizacji
 • Role poszczególnych komórek i osób w organizacji
 • Założenia do projektu
 • Zespół projektowy
 • Określanie celu i zakresu oceny

Projektowanie systemu ocen od koncepcji do procedury

 • Zakres i zasady stosowania systemu
 • Kanony budowania systemu
 • Wybór metod oceny
 • Profile kompetencyjne stanowisk
 • Budowanie kryteriów kompetencyjnych
 • Budowanie kryteriów wynikowych – KPI (Key Performance Indicators)
 • Efektywne techniki postępowania

Jak budować arkusze oceny ocen na określone stanowiska?

Wdrażanie systemu ocen w organizacji

 • Zaplanowanie działań koniecznych
 • Działania komunikacyjne
 • Szkolenia dla ocenianych i oceniających – czyli przygotowanie i zawartość
 • Zasady przeprowadzenia ocen – regulamin systemu ocen
 • Zawartość standardowa
 • Procedura oceny
 • Przebieg rozmowy oceniającej
 • Przypadki szczególne
 • Przeprowadzenie ocen próbnych – pilotaż
 • Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich pokonywania

Wykorzystanie efektów ocen

 • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
 • Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny
 • Stawianie indywidualnych celów, zwłaszcza zadań rozwojowych w oparciu o wskaźniki

Analiza funkcjonalności systemu ocen

 • Przeprowadzenie symulowanej oceny z wykorzystaniem formularza

Case studies

Dodatkowo wzmocni Państwa szkolenie rozmowa oceniająca.

Co najważniejsze, szkolenia i projekty SOOP są w pełni dopasowywane i konsultowane z naszymi Klientami. W związku z tym, aby uzyskać więcej informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]