Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie Zespołem Projektowym – wyzwanie dla lidera

Zarządzanie Zespołem Projektowym to szkolenie dla liderów grup projektowych. Funkcja lidera jest niezwykle ważna, odpowiedzialna, ale również bardzo trudna. Musi on bowiem zarządzać członkami grupy pracowniczej, budżetem oraz zadaniami. Na szkoleniu nauczą się Państwo zasad organizowania obsady zespołu i współpracy z jego członkami. Na powodzenie wykonania zadania wpływa wiele czynników. Jednak najważniejszy jest tu czynnik ludzki i jego pełne zaangażowanie w realizację wyzwania. Wpływanie na zgromadzonych członków, budowanie ich motywacji i zaangażowania oraz efektywna komunikacja mogą zaważyć na jakości osiągniętego wyniku.

Szkolenie z zarządzania zespołem projektowym przygotuje Państwa do pracy ze współpracownikami przedsięwzięcia. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób formułować cele i jak poszczególne zadania zlecać pracownikom. Nauczy Państwa technik motywowania i egzekwowania realizacji zadań oraz sposobów reakcji na odmowy i krytykę. W czasie warsztatu zdobędą Państwo wiedzę na temat dobierania członków do grupy oraz udzielana im kompetencji. Wzbogacą się Państwo w skuteczne umiejętności, aby Państwa zadania były realizowane efektywnie.

Zarządzanie zespołem projektowym – trudna rola lidera

Szkolenie Zarządzanie Zespołem Projektowym to ważny czynnik w rozwoju kompetencji lidera grupy projektowej.  Młodzi liderzy z entuzjazmem podchodzą do nowych wyzwań i rozwiązywania ciekawych zadań. Na początku często lekceważą czynnik dobrej współpracy z personelem, która w dalszym etapie może stać się bardzo istotna.

Sytuacja lidera zespołu projektowego może być bardzo złożona, w zależności od doboru współpracowników. Na czym polega ta trudność? Można to zobrazować na następującym przykładzie:

Szef grupy wykonawczej nie zawsze musi być pracownikiem wysokiego szczebla kierowniczego. Może być to pracownik niskiego szczebla, a w swoich kompetencjach liderskich będzie musiał egzekwować wykonanie zadań od swojego szefa.  Lider może dobrać do kręgu pracowników, którzy pochodzą z innych działów i nie będzie miał nad nimi formalnego zwierzchnictwa. Może również dojść do współpracy z kolegami z pracy. Wtedy relacje zostaną bardzo sformalizowane. Wiele jeszcze innych zależności i relacji może skomplikować działania szefa ekipy wykonawczej.

Prowadzenie grupy projektowej to umiejętność współpracowania z osobami na różnych stanowiskach, na różnych szczeblach zawodowych. Jest to relacja, w której trudność polega na współpracy z pracownikami, nad którymi nie zawsze mamy formalne zwierzchnictwo.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie Zespołem projektowym Szef:

 • Otrzyma skuteczne narzędzie zarządzania zespołem projektowym i samym przedsięwzięciem
 • Dowie się, jak poprzez swoje działania liderskie zwiększać efektywność pracowników
 • Nauczy się motywować, kontrolować i korygować działania przydzielonych pracowników
 • Rozwiąże praktycznie wiele problemów dotyczących współpracy z grupą osób
 • Pozna skuteczne techniki komunikacji i dowie się, jak postępować w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Realnie nauczy się rozwiązywania sytuacji kryzysowych

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Zespołem Projektowym:

Rola szefa projektu

 • Rola zespołu projektowego w organizacji. Czego oczekuje firma od wykonawców?
 • Działania efektywnego szefa (planowanie, organizowanie, kontrolowanie)
 • Cechy idealnego szefa do zadań specjalnych
 • Trudności w pracy lidera współpracowników – jak kierować innymi, nie mając nad nimi formalnego zwierzchnictwa?

Dobór zespołu do projektu

 • Profesjonalne kompetencje
 • Cechy osobowości i style pracy członków przedsięwzięcia
 • Cel projektu a typy zespołów, które realizują zadania

Zespół jednorodny (izomorficzna struktura grupy)
Zespół specjalistów
Zespół partnerski
Zespół „chirurgiczny”

 • Budowanie identyfikacji pracownika z zespołem projektowym

Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze misji i celów zadań grupowych
Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne i całego teamu

Psychologia grupy w sytuacji zadaniowej

 • Liczebność grupy
 • Role grupowe
 • Procesy zachodzące w grupie i ich wpływ na efektywność pracy grupy
 • Etapy rozwoju grupy podczas realizacji zadania
 • Zarządzanie zasobami tkwiącymi w ludziach
 • Komunikacja w grupie
 • Podejmowanie decyzji indywidualnie i decyzje grupowe
 • Dopuszczanie innych do procesu podejmowania decyzji
 • Pułapki i zagrożenia płynące z syndromów grupowych mające wpływ na decyzyjność grupy
 • Konflikty. Efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Twórcze wykorzystanie konfliktów

Etapy zarządzania zespołem projektowym

 • Otwarcie projektu

Otwarcie (zwykłe/ uroczyste)
Motywujące przekazanie celu do zrealizowania
Przydzielanie zadań
Przekazywanie uprawnień
Przedstawienie harmonogramu
Ustalenie zasad współpracy i komunikacji
Etapy i sposób kontroli projektu

 • W trakcie trwania, realizacji…

Organizacja spotkań zespołu wykonawczego
Zasady prowadzenia zebrań z grupą
Kontrola harmonogramu i jakości prac

 • Uroczyste zamknięcie projektu

Informacja dla wykonawców – podziękowanie i przedstawienie wyników
Informacja dla zwierzchników

Zarządzanie efektywnością pracownika w zespole projektowym

 • Zasady organizacji pracy teamu
 • Ustalanie celów pracy zespołu projektowego
 • Przekazywanie pracownikom zadań
 • Kontrola realizacji zadań
 • Rozliczanie z realizacji zadań
 • Badanie przyczyn niepowodzeń

Jak tworzyć efektywny system komunikacji w zespole projektowym?

 • Kanały komunikacji
 • Narzędzia komunikowania się
 • Techniki specjalne wspomagające komunikację

Efektywna komunikacja szefa z wykonawcami zadania

 • Wymiana i przepływ informacji jako warunek wzrostu i rozwoju projektu
 • Asertywność jako narzędzie pracy
 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych

Feedback. Zasady udzielania informacji zwrotnych członkom zespołu

 • Podstawowe zasady udzielania feedback’u
 • Udzielanie pochwał
 • Jak konstruktywnie krytykować i wydawać polecenia?
 • Przyjmowanie feedbacku od innych

Trudne sytuacje w pracy lidera projektu (wzorce rozwiązań i przykłady komunikatów):

 1. Prezentowanie trudnych decyzji. Jak robić to motywująco i zdecydowanie?
 2. Dowodzenie zespołem kolegów:

Największe trudności
Jak komunikować się z kolegą i wydawać mu polecenia?

3. Współpraca z menedżerami, nad którymi nie mamy zwierzchnictwa. Jak wydać polecenie przełożonemu?
4. Negocjowanie wewnątrz organizacji
5. Budowanie relacji z klientem, właścicielem, inwestorem

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]