regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin szkoleń otwartych obowiązujący od dnia 22 maja 2018 r.

§ 1 Organizator szkoleń otwartych

1. Organizatorem szkoleń otwartych jest Kreator Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.
2. Kreator Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000285303, NIP: 8982116641, REGON: 020565459, kapitał zakładowy: 50 000 zł (opłacony w całości).

§ 2 Uczestnictwo w szkoleniu otwartym

1. Przede wszystkim warunkiem wzięcia udziału jest zapoznanie się z regulaminem szkoleń otwartych.

2. Dodatkowo warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest wypełnienie „Zgłoszenia na szkolenie otwarte”. Dlatego Zgłoszenie jest dostępne na stronie internetowej https://www.kreator-szkolenia.pl/zgloszenie-na-szkolenie-otwarte/. Także na stronie https://www.kreator-szkolenia.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/. Również można przesłać informację pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

§ 3 Cennik szkoleń i warunki płatności

1. Należy pamiętać, że cennik szkoleń otwartych wraz z terminami znajduje się na stronie internetowej szkoleń otwartych firmy Kreator Sp. z o.o.. Czyli pod adresem https://www.kreator-szkolenia.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/

2. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty należności za szkolenie na konto firmy KREATOR Sp. z o.o. o. Numer konta 92 1030 0019 0109 8530 0036 1635 (Citi handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA)

3. Płatność należy dokonać przelewem, na podstawie faktury pro-formy, najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia.

4. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona po zrealizowanym szkoleniu i przekazana Zamawiającemu. Czyli osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną e-mailem (zgodnie z ustaleniami).

§ 4 Rezygnacja ze szkolenia otwartego

1. Jeżeli Zamawiający zrezygnuje z udziału w szkoleniu najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, KREATOR Sp. z o.o. zwraca 100% dokonanej wpłaty.

2. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z powodów leżących po stronie organizatora zajęć, zostaje zwrócone 100% dokonanej wpłaty.

3. W pozostałych przypadkach KREATOR Sp. z o.o. potrąca 50% należności tytułem rekompensaty.

§ 5 Zmiana terminu szkolenie otwartego

1. Organizator, KREATOR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu szkolenia.

2. Reklamacje przyjmowane są pisemnie pocztą lub e-mailem w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia.

§ 6 Administrowanie danymi osobowymi

1. Administratorem danych osobowych jest Kreator Sp. z o.o., 50-541 Wrocław, ul. Al. Armii Krajowej 61

2. Dane Zamawiającego podane w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystane przez Kreator Sp. z o.o. w związku realizacją szkolenia. Czyli zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

3. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie przez Kreator Sp. z o.o. działań marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Należy pamiętać, że zamawiający ma prawo do zmieniania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych. Czyli jest to zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 7 Szkolenie otwarte

1. Przede wszystkim szkolenia otwarte są organizowane przez firmę Kreator Sp. z o.o. z najwyższą starannością.

2. Do prowadzenia szkoleń otwartych organizator dedykuje trenerów przygotowanych merytorycznie i praktycznie. W związku z tym dobranych w zależności od tematyki Szkolenia otwartego.

3. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej znajdującej się w budynku siedziby Kreator Sp. z o.o.

4. Sala szkoleniowa posiada wszelkie niezbędne środki, w szczególności: audiowizualne oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia.

5. Cena szkolenia obejmuje: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w czasie określonym w materiałach informacyjnych lub harmonogramie na stronie internetowej https://www.kreator-szkolenia.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/. W szczególności: materiały szkoleniowe, wykorzystanie środków dydaktycznych, poczęstunek podczas przerw kawowych (napoje, cukierki i ciastka) oraz lunch.

6. Czas trwania szkolenia jednodniowego wynosi 7 godzin zegarowych. W związku z tym wliczone 2 przerwy kawowe po 15 minut oraz jedna przerwa na lunch.

7. Należy pamiętać, że czas trwania szkolenia dwudniowego wynosi w sumie 13 godzin zegarowych. Czyli wliczamy 4 przerwy kawowe (po 2 każdego dnia) oraz dwie przerwy na lunch (po jednej każdego dnia).

8. Następnie szkolenie otwarte zostaje zakończone, wręczeniem certyfikatu ukończenia Szkolenia.