Prawo pracy

Program zawiera bardzo szeroki zakres tematyczny. Może być on realizowany zarówno w całości, jak i częściowo, w zależność od potrzeb Państwa Firmy.

PROGRAM SZKOLENIE Prawo pracy:

I. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy

Definicja pracownika i pracodawcy w kodeksie pracy

Zasady nawiązywania stosunków pracy

Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Rodzaje umów o pracę, dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje:

 • umowa o pracę na okres próbny
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony
 • umowa na zastępstwo
 • forma podjęcia współpracy na umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • umowa o pracę nas czas nieokreślony

Obowiązki informacyjne wobec pracowników
Zakresy obowiązków
Treść umowy o pracę
Prawidłowe prowadzenie akt osobowych pracownika – co powinna zawierać teczka osobowa pracownika?
Nawiązanie stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Rozwiązanie stosunku pracy

Sposoby rozwiązywania umów o pracę

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jak prawidłowo przeprowadzić rozmowę i sformułować porozumienie, by był to najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy:

 • jak skutecznie wręczyć wypowiedzenie? – studium zachowań pracownika
 • o co zadbać w okresie wypowiedzenia
 • wypowiedzenie umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony
 • jak prawidłowo sformułować przyczynę wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.)

 • przyczyny uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie z pracy
 • termin na podjęcie decyzji
 • sposoby doręczenia dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

Obowiązek wydania świadectwa pracy
Treść świadectwa pracy
Konsekwencje prawne wadliwie rozwiązanych umów o pracę
Rozwiązanie stosunku pracy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Przypadki wygaśnięcia umów o pracę

II. Umowy o pracę a umowy cywilno – prawne

Kiedy umowy cywilno – prawne, a kiedy umowa o pracę?

Definicja zlecenia
Definicja dzieła
Cechy charakterystyczne stosunku pracy i umów cywilnoprawnych

Najczęstsze błędy pracodawców przy zawieraniu umów cywilnoprawnych

Umowy zlecenia i dzieło z pracownikami obcymi i własnymi – naliczenia i dokumentacja

III.  Wynagrodzenie za pracę

Obowiązek tworzenia regulaminów wynagrodzeń, wzór regulaminu wynagrodzeń

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną i wynagrodzenie za czas przestoju

Zasady wypłaty wynagrodzeń

Terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę
Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia
Potrącenia z wynagrodzenia i zasady ich dokonywania

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa

Zasady ustalania okresu zasiłkowego i okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego,
Zasady ustalania podstaw do wyliczania zasiłków
Podstawa wymiaru zasiłków ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonych innych niż pracownicy
Dokumentacja zasiłkowa
Świadczenie rehabilitacyjne
Waloryzacja podstaw wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
Za co i kiedy odpowiedzialność płatników składek?

Odprawa rentowa, emerytalna i pośmiertna

IV. Czas pracy

Systemy czasu pracy

Planowanie czasu pracy w równoważnym systemie

Ustalenie i zamknięcie okresu rozliczeniowego

Praca w godzinach nadliczbowych

Warunki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
Uprawnienia pracowników wynikające z pracy w godzinach nadliczbowych. Ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia i czasu wolnego udzielanego pracownikowi w zamian za pracę nadliczbową

Umowy cywilnoprawne a czas pracy

Dodatkowe dni wolne od pracy i zasady ich ustalania

Ewidencjonowanie i dokumentacja czasu pracy

Sankcje za naruszenie przepisów o czasie pracy

Warunki pracy w porze nocnej i uprawnienia przysługujące pracownikowi z tego tytułu

Praca w niedziele i święta

V. Urlopy

Urlopy wypoczynkowe

Wymiar i zasady udzielania urlopów
Pierwszy urlop wypoczynkowy
Urlopy o zwiększonym wymiarze
Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z urlopami
Treść świadectwa pracy dotycząca urlopu wypoczynkowego
Zasady wyliczania urlopu i ekwiwalentu za urlop
Warunki przerwania urlopu
Możliwości odwołania z urlopu
Udzielania urlopu na żądanie

Urlop bezpłatny – możliwości udzielenia urlopu przez pracodawcę

Urlop macierzyński i wychowawczy – uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Ochrona zatrudnienia kobiet w okresie ciąży
Zakaz pracy kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i w delegacji
Wymiar urlopu macierzyńskiego
Wymiar urlopu z tytułu przysposobienia dziecka
Zasady udzielania urlopu wychowawczego

VI. Pomoc publiczna – racjonalizacja kosztów zatrudnienia

Zasady ubiegania się o środki z Funduszu Pracy dla pracodawców

Prace interwencyjne
Staże
Przygotowanie zawodowe
Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy dla skierowanych bezrobotnych
Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
Refundacja szkoleń pracowników

Zasady ubiegania się o środki z PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Refundacja kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących Stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Warunki zatrudniania pracowników młodocianych – refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

Pojęcie pracownika młodocianego w kodeksie pracy
Warunki zatrudnienia pracowników młodocianych
Obowiązek dokształcania się pracownika młodocianego
Warunki zatrudniania pracownika młodocianego przy pracach lekkich
Czas pracy pracowników młodocianych i omówienie zakazów dotyczących pracy

VII. Dokumentacja w Dziale Personalnym

Dokumentacja kadrowa od A do Z

Akta osobowe
Wzory dokumentów
Ujawnianie informacji o pracownikach osobom trzecim a ustawa o ochronie danych osobowych

Obsługa ZUS – zmiany przepisów i korygowanie dokumentacji

Regulaminy wewnętrzne – tworzenie i ocena prawna dokumentacji

Obsługa programów kadrowo-płacowych, Płatnik, PFRON

Wszystkie nasze szkolenia są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]