System okresowych ocen pracowniczych (SOOP)

System Okresowych Ocen Pracowniczych jako weryfikacja jakości zespołu

Każde przedsiębiorstwo, które posiada wdrożony System Okresowych Ocen Pracowniczych SOOP wie, jak ważną rolę odgrywa regularne weryfikowanie jakości pracy podwładnych. Przeprowadzanie regularnych ocen pozwala na kontrolę poziomu pracy, jakości działań oraz rozwoju zawodowego pracowników. Uzyskujemy wiele cennych informacji, które pozwalają na wdrażanie nowych procesów, obserwację postępów, wyłanianie liderów czy awansowanie pracowników. W takich okolicznościach łatwiej zaplanować ścieżki kariery poszczególnych osób, które dodatkowo otrzymują wiele informacji o jakości swojej pracy. Jak widać System Okresowych Ocen Pracowniczych to proces bardzo korzystny, który pozwali na efektywne zarządzanie personelem w Państwa Firmie.

System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) kompleksowo obsługuje oceny bieżącej pracy oraz ewentualne predyspozycje pracowników do awansu. Dzięki ocenom uzyskają Pastwo wiedzę na temat możliwości danego pracownika do pracy na danym stanowisku. W trakcie ocen pracowniczych uzyskają Państwo informacje o preferencjach pracowników, dążeniach i celach. Co nie zawsze się ujawnia w toku codziennej pracy.

System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) narzędziem motywacji i wydajności

Poprzez stosowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych mają Państwo okazję, aby przeanalizować z pracownikiem jakość świadczonej przez niego pracy. Najczęściej zwierzchnicy spotykają się z podwładnymi raz w roku. Ale w niektórych przypadkach rozmowy stosuje się w odstępach półrocznych. Państwa pracownik ma okazję usłyszeć dużo pozytywnych informacji na temat wykonywanych obowiązków. W przypadku uwag istnieje możliwość wypracowania systemu, który poprawi jakoś jego pracy. Stąd oceny umożliwiają zarządzanie awansami, wynagrodzeniami lub polityką rozwojową pracowników.

Przeprowadzając prawidłowo SOOP z podwładnymi mogą Państwo zdiagnozować wiele czynników stojących na przeszkodzie poprawy jakości pracy. Zyskają Państwo dodatkowo wiele cennych informacji o pracownikach i ich potencjale.

Wszystkie czynności mogą Państwo zrealizować w oparciu o ilość źródeł oceny jakości pracy pracownika. Mogą zostać przeprowadzone tylko przez bezpośredniego przełożonego. Można również wykorzystać wiele źródeł oceny (ocena 360º), gdzie udział mają inni pracownicy lub zwierzchnicy innych działów. Chcąc zbadać wnikliwie pracownika i go ocenić, można do oceny włączyć również oceny klientów, z którymi pracownik ma kontakt.

W związku z SOOP oferujemy Państwu wsparcie w dwóch obszarach. Tworzeniu Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych w Państwa Firmie oraz szkoleniach w przeprowadzaniu rozmów weryfikacyjnych.

Wsparcie w zakresie stworzenia i weryfikacji systemu SOOP:

 • Ustalenia celów i założeń
 • Stworzenie procesu SOOP
 • Ustalenia – kto, kiedy, jak i przez kogo będzie podlegał ocenie
 • Ustalenie schematu rozmowy oceniającej (zasady, etapy, scenariusz)
 • Stworzenie i weryfikacja kluczowych kompetencji i kryteriów – analiza jakościowa
 • Stworzenie wspomagających narzędzi i dokumentacji (arkusz oceny, arkusz samooceny)
 • Przeprowadzenie sesji próbnej, analiza wyników, weryfikacja systemu
 • Gdy SOOP nie działa? Przeciwdziałanie typowym błędom.

Szkolenia kadry Państwa Firmy (szkolenia grupowe, indywidualne, coaching) w zakresie:

 • Przygotowanie procesu rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • Psychologiczne mechanizmy oceniania. Typowe błędy popełniane podczas oceniania. Wpływ płci, lokalizacji kontroli, poczucia własnej wartości, dominujących struktur w osobowości na proces oceniania. Analiza własnej specyfiki psychologicznej oceniającego i pokazanie jej wpływu na zachowania w trakcie rozmowy oceniającej
 • Samoocena pracownika, moment samooceny, zasady przygotowywania się pracownika do samooceny
 • Przygotowanie do oceniania i zbieranie informacji śródokresowych
 • Efektywna komunikacja w procesie oceny pracownika
 • Przekazywanie pozytywnych informacji zwrotnych
 • Negatywne informacje zwrotne
 • Trudne sytuacje. Ciemna strona oceniania
 • Po rozmowie… Wprowadzanie zmian, pilotaż zmian
 • Jak uczynić pracownika odpowiedzialnym za jego rozwój – zasady formułowania celów rozwojowych. Zawieranie kontraktu
 • Planowanie rozwoju pracowników w powiązaniu z Systemem Okresowych Ocen Pracowników (SOOP)
 • SOOP a pozostałe aspekty polityki personalnej

 

PROGRAM SZKOLENIA Z Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych

System ocen pracowniczych

 • Czym jest system ocen pracowniczych?
 • Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji oraz systemu zarządzania
 • Korzyści ze stosowania systemu ocen dla organizacji i pracownika
 • Możliwe zagrożenia – przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu

Kwestie formalne projektowania i funkcjonowania systemu ocen w organizacji

 • Podstawy prawne i formalne funkcjonowania systemu ocen w organizacji
 • Role poszczególnych komórek i osób w organizacji
 • Założenia do projektu
 • Zespół projektowy
 • Określanie celu i zakresu oceny

Projektowanie systemu ocen od koncepcji do procedury

 • Zakres i zasady stosowania systemu
 • Kanony budowania systemu
 • Wybór metod oceny
 • Profile kompetencyjne stanowisk
 • Budowanie kryteriów kompetencyjnych
 • Budowanie kryteriów wynikowych – KPI (Key Performance Indicators)
 • Efektywne techniki postępowania

Jak budować arkusze oceny ocen na określone stanowiska?

Wdrażanie systemu ocen w organizacji

 • Zaplanowanie działań koniecznych
 • Działania komunikacyjne
 • Szkolenia dla ocenianych i oceniających – przygotowanie i zawartość
 • Zasady przeprowadzenia ocen – regulamin systemu ocen
 • Zawartość standardowa
 • Procedura oceny
 • Przebieg rozmowy oceniającej
 • Przypadki szczególne
 • Przeprowadzenie ocen próbnych – pilotaż
 • Najczęściej pojawiające się problemy i sposoby ich pokonywania

Wykorzystanie efektów ocen

 • Informacja zwrotna dla pracownika i przełożonego
 • Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny
 • Stawianie indywidualnych celów i zadań rozwojowych w oparciu o wskaźniki

Analiza funkcjonalności systemu ocen

 • Przeprowadzenie symulowanej oceny z wykorzystaniem formularza

Case studies

 

Szkolenia i projekty SOOP są w pełni dopasowywane i konsultowane z naszymi Klientami. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]